Whatsapp 670344447 info@montepiotortosa.cat

Senyor/a,

Em plau convocar-vos a la reunió de l’Assemblea General Ordinària de socis de l’ASSOCIACIO MONTEPIO DE LES TERRES DE L’EBRE, ANTIC MONTEPIO DE CONDUCTORS, que se celebrarà el dia 7 de juny de 2022, a les 17’30 hores en primera convocatòria, i a les 18’00 en segona convocatòria, al local del Centre Cívic del Barri de Ferreries (Tortosa), situat al carrer Alfara de Carles, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  • Lectura i aprovació si s’escau de la Memòria d’activitat 2022.
  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponents a l’exercici 2022.
  • Projectes i activitats 2023
  • Modificació reglament de serveis i quota social.
  • Festivitat Sant Cristòfol.
  • Facultar, en el seu cas, per l’execució i, en el seu cas, elevació a públic dels acords adoptats.
  • Precs i Preguntes
  • Designació de dos socis per aprovació i signatura de l’acta.

Els recorden que la documentació corresponent als assumptes a tractar, es troba dipositada a la nostra oficina a disposició de tots els socis. Per qualsevol dubte podeu trucar al 977502533.

Us recordem la importància de la vostra assistència.

Tortosa, 15 de març de 2023